تعبیر خواب سوره بني اسرائيل

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره بني اسرائيل را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره بني اسرائيل مي خواند، دليل كه نزد حق تعالي و نزد خلق، جاه و منزلت يابد و مومن و ترس كار باشد.
ابراهيم كرماني گويد:
بر دشمن ظفر يابد و به كام دل برسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
دينش درست و اعتقادش پاك بود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی