تعبیر خواب سوره فصلّت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره فصلّت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر در خواب بيند كه سوره مصابيح مي خواند، دليل است از عذاب آخرت بردهد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
عمرش دراز شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی