تعبیر خواب سوره لقمان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره لقمان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اگر ديد سوره لقمان مي خواند، دليل است عابد و عالم عاقل گردد.
ابراهيم كرماني گويد:
دين و ديانت ورزد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
خلايق از علم و حكمتِ او بهره يابند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی