تعبیر خواب تور لباس عروس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تور لباس عروس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي خود تغيير و تحولي ايجاد خواهيد كرد كه باعث شادماني اعضاي خانوادة شما خواهد شد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند تور لباس عروسي را بر صورت خود انداخته است ، نشانة آن است كه به كاري مشغول خواهد شد كه برايش منفعتي فراوان به همراه مي آورد . اما اگر خواب ببيند تور لباس عروسي از روي صورتش كنار مي رود يا بر زمين مي افتد ، نشانة آن است كه متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی