تعبیر خواب تور ماهيگيري

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تور ماهيگيري را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تورماهيگيري در خواب ، علامت كسب لذات و منافع كم اهميت اما فراوان است .
2ـ ديدن تور ماهيگيري پاره در خواب ، نشانة هجوم نااميديهاي رنج آور است .
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تور ماهيگرى در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى موجب خشم و عصبانيت شما مى‏گردد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی