تعبیر خواب تورات

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تورات را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تورات همي خواند، دليل كه وي را قوتي پديد آيد از مردم محتشم. اگر بيند تورات خواند به ظاهر، دليل كه با كسي خصومت كند و بر وي ظفر يابد و مرادش حاصل شود. اگر بيند كسي را تعليم تورات مي كرد، دليل كه از آن كس خير بدو رسد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی