تعبیر خواب کمان حلاجي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب کمان حلاجي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمان حلاجي داشت، دليل است منافق بود و نيز گويند زني ممتنع بخواهد. اگر بيند كمان حلاجي او ضايع شد، دليل است از زني جدا شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی