تعبیر خواب تولد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تولد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
تولد
جشن تولد: شما عمر طولاني خواهيد داشت
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگر بيند او را پسري آمد، دليل است او دختري آيد. اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی